Hovedseksjon

Ved oppstart i august

Grunnleggende ferdigheter

Deltakernes grunnleggende ferdigheter, kompetanse i fag og yrkesstolthet skal utvikles i hele opplæringsløpet. Skolen vil arbeide systematisk både for å etablere nye og vedlikeholde eksisterende samarbeid med næringslivet for å sikre at deltakerne får opplæring og mulighet til å praktisere det de lærer i reelle arbeidssituasjoner og tilgang til praksisplasser.

Kommunikasjon

Kommunikasjon er en helt sentral del av yrkesutøvelsen innen helse,- og oppvekstfag. Følgelig er god språkforståelse i norsk en viktig forutsetning for å kunne få en varig tilknytning til arbeidslivet. Gjennom integrert språkopplæring og tverrfaglig samarbeid vil skolen styrke deltakernes språk- og kulturforståelse gjennom hele opplæringsløpet. Skolen vil også delta i tilrettelagt fag- og yrkesopplæring i regi av Oslo VO Skullerud/IMDI.

Riktige karrierevalg

Skolen har høyt kvalifiserte rådgivere som sammen med lærerne skal bidra til at deltakerne gjør riktige karrierevalg. Deltakerne skal oppleve en opplæring med et tydelig karrierelæringsperspektiv og få tydelig informasjon om og erfaring med ulike arbeidsplasser.

Fullføringsreformen

Ved innføring av fullføringsreformen vil modulstrukturert fag- og yrkesopplæring (MFY) organiseres fra Oslo VO Hovinbyen. MFY prøves nå ut som en alternativ opplæringsmodell for fagbrev. Målgruppen er voksne over 20 år med fullført grunnskole, uten formelle kvalifikasjoner i videregående opplæring og/eller uten varig tilknytning til arbeidslivet. All opplæring i MFY er knyttet til den daglige praktiske aktiviteten i en bedrift. Programfag og fellesfag er integrert i moduler som kan tas i ulikt tempo og i mer eller mindre fri rekkefølge. Det er utviklet egne forsøkslæreplaner for MFY. Du kan lese mer om MFY her.